Användarvillkor mittlopp.se

Uppdaterade den 25 maj 2018

Loppet = Det lopp som deltagaren vill anmäla och betala Startavgift för.

Loppets arrangör = Arrangören av det lopp som deltagaren anmäler sig till.

Deltagaren = Deltagaren är den person genom att anmäla sig själv och/eller andra till ett lopp förbinder sig att betala startavgift till loppets arrangör.

Betalningsförmedlaren = Loppservice Sverige AB agerar mellanhand i samband med betalning från Deltagaren till Loppets arrangör och benämns således Betalningsförmedlaren.

Plattformen = Den websida som Betalningsförmedlaren tillhandahåller för att kunna förmdela betalningen mellan Deltagaren och Loppets arrangör. Plattformen drivs av Loppservice Sverige AB och webadressen är www.mittlopp.se.

Startavgift = Den avgift som Deltagaren betalar för att deltaga i det valda Loppet.

Produkter = Eventuella fysiska produkter som erbjuds till Deltagaren i samband med betalning av startavgiften.

1.Beskrivning av våra tjänster

1.1 På denna webplats förmedlar Betalningsförmedlaren en plattform som hanterar bokningar och köp av startavgift samt produkter från det lopp som du har valt att anmäla dig till. Betalningsförmedlaren är således en förmedlare som endast är mellanhand mellan Deltagaren och Loppets arrangör.

1.2 I samband med betalningen ingår Deltagaren ett juridiskt bindande avtal med Loppets arrangör och Deltagaren har således också godkänt deras allmänna villkor.

1.3 På vår sida presenteras information om Loppet samt priser för olika Startavgifter och Produkter. De är Loppets arrangör som ansvarar för att dessa priser är korrekta.

1.4 Våra tjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel, avbrott, inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Loppet är i alla händelser ansvarigt för att informationen (inklusive priser och tillgänglighet) som visas på Plattformen.

2. Sekretess och cookies

2.1 Cookies är en passiv textfil, vilken lagras av din dators, eller av annan enhets, webbläsare vid uppkoppling mot vår hemsida. Främst använder vi cookies för att förbättra funktioner på vår hemsida men även för att samla in statistik om din användning av hemsidan. Genom att använda Plattformen och godkänner du att vi använder cookies. Vi vill dock informera dig om att du kan neka vår användning av cookies genom inställningar i din webbläsare. Funktioner på Plattformen kommer dock att försämras vid sådant nekande.

3. Betalningar

3.1 Vi använder oss av en självständig betaltjänstleverantör, från DIBS och deras allmänna villkor gäller kortköpet. Vi tar inga avgifter från Deltagaren avseende kortbetalningar utan Deltagaren betalar endast det av Loppets arrangör angivna pris. Om frakt på Produkter utgår så framgår detta tydligt.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Loppets arrangör har det kompletta ansvaret för Loppets arrangemang. För reglering av skador som orskats Deltagaren på försummelse från Loppets arrangör hänvisas Deltagaren till Loppets allmänna villkor.

4.2 Deltagaren åtar sig att inte rikta några som helst anspråk mot Betalningsförmedlaren som avser Loppet och dess utförande. Alla eventuella anspråk ska riktas mot Loppets arrangör, undantaget sådana anspråk som Betalningsförmedlaren som betalningsförmedlare ansvarar för.

4.3 Betalningsförmedlarens ansvar ska alltid vara begränsat till det belopp som motsvarar Deltagarens betalning för Startavgifter och Produkter.

5. Personuppgifter

5.1 Vi behandlar dina personuppgifter såsom namn, adress, personuppgifter, e-postadress, vilka du uppger vid registrering av ditt konto/vid ditt betalning av Produkter och Startavgift. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor godkänner du att vi förmedlar dina personuppgifter till Loppets Arrangör och deras tidtagningsleverantör. Arrangören ges även rättigheten att kommunicera via e-post eller brev med relevant information om Loppet samt att pubilcera ditt namn i startlista på deras hemsida.

5.2 Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar. Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, genom att skriftligen kontakta personuppgiftsansvarig Niklas Karlsson på MittLopp. Du har rätt att samtidigt därmed begära rättelse avseende felaktiga uppgifter samt att återkalla lämnat samtycke till behandlingen av personuppgifter. Vi kan dock enligt lag vara skyldiga att behandla uppgifter under viss tid. Samtliga anmälningar anonymiseras senast 18 månader efter anmälningsdatum.

6. Immatriella rättigheter

6.1 Om ej annat anges är det Betalningsförmedlaren som äger den mjukvara som krävs för våra tjänster, eller den mjukvara som finns tillgänglig på, eller används på vår webbplats, och den immateriella egendomen (inklusive copyright) avseende innehåll, information och material på vår webbplats.

7. Avbrott & Begränsad tillgång

7.1 Loppets arrangör och Betalningsförmedlaren har inget ansvar, och lämnar inga garantier, för att Deltagaren ska ha kontinuerlig tillgång till Plattformen. Tillgången till Plattformen kan exempelvis komma att begränsas på grund av underhåll eller tekniska skäl.

7.2 Betalningsförmedlaren har inget ansvar för det fall loppet skulle komma att avbrytas, eller på annat sätt begränsas genom myndighets åtgärd eller annan oförutsedd händelse (såsom ekonomiska problem för loppets arrangör). Loppets deltagare förbinder sig att framställa krav eventuella krav mot Loppets arrangör vid sådan händelse.

8. Klagomål

8.1 Om Deltagaren vill framställa klagomål eller anspråk med anledning av deltagande i loppet skall dessa ställas direkt till Loppets arrangör.

9. Force majeure

9.1 Både Loppets arrangör och Betalningsförmedlaren är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Loppets arrangörs kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom krig, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

10. Tillämplig lag och tvistelösning

10.1 Tvist som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor eller som i övrigt är hänförlig till användande av Plattformen ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Stäng fönstret