Allmänna villkor

Uppdaterade den 25 mars 2024

Definitioner

Arrangemanget – Det arrangemang eller den tjänst som Deltagaren vill anmäla sig och/eller andra till och betala eventuell Anmälningsavgift för.

Arrangören – Den juridiska eller fysiska person som organiserar det Arrangemang som Deltagaren anmäler sig och/eller andra till.

Deltagaren – Den person som genom att anmäla sig själv och/eller andra till ett Arrangemang förbinder sig att betala Anmälningsavgift samt eventuella Tillval till Arrangören via Betalningsförmedlaren.

Betalningsförmedlaren – Loppservice Sverige AB, vilka agerar mellanhand i samband med betalning från Deltagaren till Arrangören och därmed benämns Betalningsförmedlaren.

Plattformen – Den webbplats som Betalningsförmedlaren tillhandahåller för att kunna förmedla betalningen mellan Deltagaren och Arrangören. Plattformen drivs av Loppservice Sverige AB och marknadsförs under namnet MittLopp. Webbadressen är www.mittlopp.se.

Anmälningsavgift – Den avgift som Deltagaren betalar för att deltaga i det valda Arrangemanget eller för att få tillgång till den tjänst som Arrangemanget avser.

Tillval – Eventuella fysiska produkter eller tilläggstjänster som erbjuds till Deltagaren i samband med anmälan till Arrangemanget. Tillval kan vara inkluderade i Anmälningsavgiften eller medföra en extra kostnad för Deltagaren. I det senare fallet anges detta tydligt på Plattformen.

1. Beskrivning av våra tjänster

1.1På Plattformen hanterar Betalningsförmedlaren på uppdrag av Arrangören bokningar och betalningar av Anmälningsavgift samt eventuella Tillval för det Arrangemang som Deltagaren har valt att anmäla sig själv och/eller andra till. Betalningsförmedlaren är således en mellanhand mellan Deltagaren och Arrangören.

1.2I samband med betalningen ingår Deltagaren ett juridiskt bindande avtal med Arrangören. Deltagaren godkänner därmed även Arrangörens allmänna villkor för Arrangemanget.

1.3På Plattformen presenteras information om Arrangemanget samt priser för Anmälningsavgift och Tillval. Det är Arrangören som ansvarar för att dessa priser är korrekta.

1.4Betalningsförmedlarens tjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet. Det kan dock inte garanteras att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Betalningsförmedlaren kan heller inte hållas ansvarig för eventuella fel, avbrott, inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Arrangören är i alla händelser ansvarigt för att informationen om Arrangemanget (inklusive priser och tillgänglighet) som visas på Plattformen är korrekt.

2. Cookies

2.1Cookies är en passiv textfil, vilken lagras av din dators, eller annan enhets, webbläsare vid uppkoppling mot Plattformen. Främst används cookies för att förbättra funktioner på Plattformen men även för att samla in statistik om din användning av hemsidan. Genom att använda Plattformen godkänner du användandet av cookies. Vi vill dock informera dig om att du kan neka användning av cookies genom inställningar i din webbläsare. Funktioner på Plattformen kan dock komma att försämras vid sådant nekande.

3. Betalningar

3.1Deltagaren kan betala Anmälningsavgift och Tillval med Swish eller med konto- eller kreditkort. Betalningsförmedlaren använder sig av en betaltjänst från Swedbank, och deras allmänna villkor samt villkor från respektive kortutgivare gäller vid kortköp. Vid betalning med Swish gäller de villkor som den bank till vilken Deltagaren anslutit den Swish-app som används vid betalningen tillämpar för Swishbetalningar.

3.2Anmälningsavgiften kan vara datumstyrd, d.v.s. ändras vid en eller flera tidpunkter. Den anmälningsavgift som gäller vid varje tidpunkt framgår då tydligt på Plattformen.

3.3Inga extra avgifter tillkommer för kort- eller Swishbetalningar utöver det av Arrangören angivna priset. Om frakt på Tillval tillkommer så framgår detta tydligt på Plattformen och ingår i totalbeloppet som visas i samband med betalningen.

3.4Inga uppgifter om kortnummer, kontonummer, PIN-koder eller liknande behandlas eller lagras av Betalningsförmedlaren. Dessa hanteras enbart av Swedbank respektive Swish och är överhuvud taget inte åtkomliga för Betalningsförmedlaren.

4. Ansvarsbegränsning

4.1Arrangören har det totala ansvaret för Arrangemangets genomförande. För reglering av skador som orskats Deltagaren på grund av försummelse från Arrangören hänvisas Deltagaren till Arrangemangets allmänna villkor.

4.2Deltagaren åtar sig att inte rikta några som helst anspråk mot Betalningsförmedlaren som avser Arrangemanget och dess utförande. Alla eventuella anspråk ska riktas mot Arrangören, undantaget sådana anspråk som Betalningsförmedlaren i sin roll som betalningsförmedlare ansvarar för.

4.3Betalningsförmedlarens ansvar ska alltid vara begränsat till det belopp som motsvarar Deltagarens betalning för Anmälningsavgifter och Tillval.

5. Personuppgifter

5.1Respektive Arrangör är personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) för behandlingen av de personuppgifter som Deltagaren lämnar. Loppservice Sverige AB, med organisationsnummer 556848-1658 och adress Ättehögsgatan 8, 41674 Göteborg, agerar som personuppgiftsbiträde för de Arrangörer som använder Plattformen. Deltagaren har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter Betalningsförmedlaren behandlar om Deltagaren, genom att skriftligen kontakta Betalningsförmedlaren. Deltagaren har rätt att samtidigt därmed begära rättelse avseende felaktiga uppgifter samt att återkalla lämnat samtycke till behandlingen av personuppgifter. Betalningsförmedlaren kan dock enligt lag vara skyldig att behandla uppgifter under viss tid.

5.2För att kunna genomföra sina åtaganden vad gäller Deltagarens anmälan till Arrangemanget och köp av eventuella Tillval sparar Betalningsförmedlaren de personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress etc, som Deltagaren uppger vid anmälan till Arrangemanget. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor medger Deltagaren att Betalningsförmedlaren förmedlar dessa personuppgifter till Arrangören, samt, i det fall Arrangemanget är en tävling, ett motionslopp eller motsvarande, till en tidtagningsfirma och/eller en leveratör av nummerlappar. Deltagaren godkänner också att, i det fall Arrangemaget erbjuder Tillval, relevanta delar av personuppgifterna förmedlas till en leverantör av detta/dessa Tillval.

5.3Deltagaren förbinder sig att i förekommande fall ge Betalningsförmedlaren rättigheten att publicera Deltagarens namn, kön, födelseår och/eller ålder, bostadsort, eventuell klubbtillhörighet och/eller lagnamn, samt tävlingsresultat som Betalningsförmedlaren erhållit från Arrangören, i en start- och/eller resultatlista på Plattformen samt på Arrangörens webbsajt, förutom i det fall Arrangören erbjuder möjlighet till anonym anmälan och Deltagaren utnyttjat den möjligheten genom att markera tillämplig kryssruta i anmälningsformuläret vid anmälan till Arrangemanget.

5.4Deltagarens mejladress, telefonnummer eller fullständiga personnummer publiceras aldrig på Plattformen eller någon annan webbplats eller tjänst som allmänheten har tillgång till utan används, i de fall de samlas in, enbart för att kunna genomföra våra åtaganden vad gäller Deltagarens anmälan till Arrangemanget och/eller köp av eventuella Tillval.

5.5Utöver vad som anges i punkt 5.2, eller vad som åläggs av myndighet, förmedlas inga personuppgifter till tredje part av Betalningsförmedlaren. Observera dock att Arrangörens allmänna villkor för Arrangemanget, vilka Deltagaren godkänner i samband med betalningen, kan ha andra regler vad gäller personuppgifter, t.ex. för vidarebefordran av personuppgifter till extern leverantör av produkter och tjänster såsom nummerlappar, tidtagning eller fotografering vid lopp.

6. Immatriella rättigheter

6.1Om ej annat anges är det Betalningsförmedlaren som äger den mjukvara som krävs för våra tjänster, eller den mjukvara som finns tillgänglig på, eller används på vår webbplats, och den immateriella egendomen (inklusive copyright) avseende innehåll, information och material på vår webbplats.

7. Avbrott eller begränsad tillgång

7.1Arrangören och Betalningsförmedlaren har inget ansvar för, och lämnar inga garantier för, att Deltagaren ska ha kontinuerlig tillgång till Plattformen. Tillgången till Plattformen kan exempelvis komma att begränsas på grund av underhåll eller tekniska skäl.

7.2Betalningsförmedlaren har inget ansvar i det fall Arrangemanget skulle komma att ställas in, avbrytas, eller på annat sätt begränsas genom oförutsedd händelse, inklusive, men inte begränsat till, myndighets åtgärd eller ekonomiska svårigheter för Arrangören. Deltagaren förbinder sig att framställa eventuella krav enbart mot Arrangören vid sådan händelse.

8. Klagomål

8.1Om Deltagaren vill framställa klagomål eller anspråk med anledning av deltagande i Arrangemanget skall dessa ställas direkt till Arrangören.

9. Force majeure

9.1Både Arrangören och Betalningsförmedlaren är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom krig, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

10. Tillämplig lag och tvistelösning

10.1Tvist som uppstår i anledning av dessa Allmänna villkor eller som i övrigt är hänförlig till användande av Plattformen ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Stäng fönstret